Darmowa dostawa
Za zakupy powyżej 390 zł dostawa gratis!
Darmowa dostawa ( KURIER CHŁODNIA 18 zŁ + TermoBox 36 zŁ mięso, wędliny, nabiał; ) już od 390,00 zł.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

1. Postanowienia ogólne


1.1. Sklep internetowy PEŁNE ZDROWIA, dostępny pod adresem internetowym www.pelnezdrowia.pl prowadzony jest przez Mariusza Błażejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Mariusz Błażejewski Pełne Zdrowia", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra ds. gospodarki, NIP: 7471730078, REGON: 368509313, adres poczty elektronicznej: pelnezdrowia@gmail.com, tel. +48 784 337 841, pod adresem ul. Dzierżonia 8, 49-300 Brzeg.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego PEŁNE ZDROWIA.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

2. Definicje


2.1. SERWIS – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.pelnezdrowia.pl

2.2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

2.3. SPRZEDAWCA - Mariusz Błażejewski wskazany w pkt 1.1. niniejszego Regulaminu.

2.4. GOSPODARZ – podmiot wytwarzający, produkujący i oferujący Towary sprzedawane w Serwisie.

2.5. TOWAR – produkty spożywcze oferowane w Serwisie. 

2.6. TERMIN DOSTAWY – termin dostarczenia Towarów pod adres wskazany podczas składania Zamówienia.

2.7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj Towaru, liczbę Towaru oraz dane osobowe Klienta konieczne do realizacji zlecenia.

2.8. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

2.9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.10. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.11. BLUE MEDIA S.A. podmiot obsługujący płatności online.

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


3.1. Do korzystania z Serwisu konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego zaopatrzonego w:

- dostęp do internetu,

- przeglądarkę internetową obsługującą standardy HTML, JavaScript,

- włączoną obsługę JavaScript,

- włączoną obsługę plików Cookies.

3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz  postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.

3.3. Klient jest zobowiązany do podawania w wypełnianych polach formularza zamówień  prawdziwych i pełnych informacji oraz danych.

3.4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

 

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży


4.1. Informacje o Towarach zamieszczone w ramach Sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W ramach Sklepu internetowego przedstawiona jest cena Towaru, która jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie podlega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym.

4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. Po dokonaniu wyboru wszystkich zamawianych Towarów Klient dokonuje jego potwierdzenia, co powoduje konieczność podania danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia, wyboru sposobu płatności oraz terminu dostawy.

4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Taka wiadomość jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

4.7. Dostawa Towarów dokonywana jest zgodnie ze ściśle ustalonym terminem dostawy, wskazanym podczas składania zamówienia. Związane jest to z tygodniowym cyklem realizacji zamówienia, gwarantującym dostarczenie Towaru w krótkim czasie od jego wytworzenia, tak aby Towary zachowały pełną świeżość w momencie dostawy.

4.8. Dopuszczalne sposoby dostawy:

- odbiór osobisty Klienta w siedzibie Sprzedawcy,

- odbiór osobisty Klienta w punkcie odbioru wskazanym przez Sprzedawcę i wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia,

- dowóz kurierski pod adres wskazany przez Klienta podczas zamówienia.

4.9. W przypadku nieobecności Klienta podczas dostawy Towaru, Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą w celu ustalenia nowego terminu i miejsca dostawy.

 

5. Ceny i metody płatności

5.1. Cena Towaru zamieszczona na stronie Sklepu internetowego przedstawiona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i płatności, które są przedstawiane w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Koszty dostawy są prezentowane w trakcie składania Zamówienia i są doliczane do ogólnej ceny Zamówienia. Są one zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem online za pośrednictwem systemu TEPAY,

- osobiście gotówką podczas odbioru towaru.

- za pośrednictwem systemu płatności online.

5.4. Operatorem płatności online jest Blue Media S.A.

- Typy obsługiwanych kart przez Blue Media S.A.: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 z wyłączeniem produktów o krótkim terminie przydatności lub ulegających szybkiemu zepsuciu na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6.2. W razie niegodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Towaru, na adres: pelnezdrowia@gmail.com dołączając zdjęcie Towaru wykonane niezwłocznie po jego otrzymaniu oraz wskazując numer rachunku bankowego Klienta.

6.4. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni  od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

6.5. W przypadku uznania reklamacji Towaru, którego cena nie przekracza 15 zł, Kupujący zwolniony jest z obowiązku zwrotu reklamowanego Towaru.  Sprzedawca dokonuje zwrotu środków uiszczonych za Towar na rachunek bankowy Klienta wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.6. W przypadku uznania reklamacji Towaru, którego cena przekracza 15 zł, sposób zwrotu Towaru Sprzedawcy oraz zwrotu Kupującemu uiszczonej za Towar ceny, jest realizowany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.7. Klient ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Serwisu lub kwestii związanych z rozliczaniem płatności.

6.8. Klient ma prawo do reklamacji w drodze rękojmi w okresie 2 lat od momentu zakupu towaru.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.2. Klient będący konsumentem na podstawie ustawy o prawach konsumenta ma możliwość pozasądowego rozwiązania sporu wynikłego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, m.in. za pośrednictwem stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,  powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub innej instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2018.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl